top banner

Terug naar ArchiefBegroting


Gaan we echt minder betalen aan gemeentelijke heffingen?

Blijf ik maar betalen aan de nutteloze hondenbelasting?

Een regelmatig terugkerende vraag van de Vlaardinger.

In de afgelopen jaren heeft Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) regelmatig, onder andere bij de behandeling van de perspectiefnota en de begrotingsbehandelingen, haar zienswijze naar voren gebracht. Hierbij gebruikt SBV uiteraard het verkiezingsprogramma als ijkpunt. Voor de Vlaardingse burger is het nu van belang: hoeveel gaat een en ander mij het volgend jaar aan geld schelen. Wordt de Gemeente Vlaardingen efficiënter? Wordt er met posten geschoven zodat het lijkt dat ik niet meer betaal maar in werkelijkheid is het welzo? Wordt de euro's verslindende bureaucratie verminderd?

Hieronder enige SBV ijkpunten:

Het is niet alleen zaak dat de daadwerkelijke onveiligheid wordt teruggedrongen,maar ook het gevoel van onveiligheid. Dus betere contrôle en minder gedogen.

De gezondheidszorg voor de Vlaardingse burger moet op peil blijven.

Een betere en doelmatiger opdracht aan een ambtenaar stelt hem in staat efficiënter met zijn tijd om te gaan.Resultaat :veel minder ambtenaren nodig.

SBV is voor een goede bereikbaarheid van alle wijken en van de wijken onderling.

Parkeergarages dienen in voldoende mate aanwezig te zijn. Ook voor bewoners in die gebieden waar nu al een parkeerregime is en waar voor die bewoners al een tekort aan parkeerplaatsen op straat is vastgesteld.

Gezien de noodzakelijke versterking van de winkelgebieden in het centrum zijn wij geen voorstander van verdere afsluitingen voor het verkeer. Het doet de leegstand alleen maar verergeren.

Wat betreft de financiën is SBV de mening toegedaan dat de lasten voor de burger structureel lager moeten worden.

Cultuur is belangrijk voor een stad.Daar hoort een museum,theater en zwembad bij. De ouderen en de jeugd moeten de mogelijkheid hebben hiervan gebruik te maken.

Vlaardingen kent vele plannen en vele gebieden die voor herstructurering in aanmerking komen. SBV staat een snelle realisering voor.

Dit waren enige punten uit ons programma.Voor wie meer wil weten: het volledige programma staat op onze site www.Stadsbelangen.nl.

De begroting die binnenkort in de raad wordt behandeld zal door ons op deze punten bekeken worden met extra aandacht voor ( verkapte) tariefverhogingen.Belastingen die niet veel opbrengen zoals de hondenbelasting maar een hoop werk genereren ( de tijd kan beter worden besteed) mogen wat ons betreft worden afgeschaft.Daar hebben wij een aantal jaren geleden al voor gestemd.

Wij zullen daar bij de behandeling van de begroting verder op ingaan.