top banner

Terug naar ArchiefReaktie op begroting 2006-2009


Reactie Stadsbelangen Vlaardingen (SBV)

op de begroting 9 november 2005

Voorzitter

Jaren heeft u ons verteld dat er bezuinigd moest worden.
En altijd kwamen er miljoenen bij.
Stadsbelangen zette daar dan vraagtekens bij.

Ook bij de perspectiefnota gaf u een voorzet: er moet bezuinigd worden.
En wat gebeurde?
Er kwamen zoals gebruikelijk weer miljoenen bij!

maar,
O wonder.
Nu zelfs positief!

Een wonder,
een mirakel uit de hoed van dit college!

Maar,

Voorzitter

zoals u weet:

"is het doen van wonderen geen kenmerk van de ware profeet".

Voorzitter

Het mirakel was nog niet bekend of de buit werd al verdeeld. Subsidies herijken was niet meer nodig en nog vele mooie plannetjes werden met vele malen de lichtsnelheid op tafel gelegd. We zaten ruimer in het geld dus was bezuinigen niet meer nodig.

Stadsbelangen Vlaardingen deed en doet daar niet aan mee. Bij de perspectief nota hebben wij al aangegeven dat wij voorstander zijn van onder andere betere begrotingen, goedkopere c.q betere inkoop, een takendiscussie en effici├źnter werken.. Ook vonden wij dat het woord kostendekkendheid niet misbruikt mag worden.

En niet te vergeten dat de lasten voor de burger van Vlaardingen structureel lager moeten worden.

Voorzitter

Voor ons ligt nu de begroting 2006-2009.

Stadsbelangen ervaart het, na jarenlange voorzetten gegeven te hebben, als positief dat een van de doelen nu is dat de inkoop flinke besparingen moet gaan opleveren. Ook vinden wij positief dat u wilt doorgaan met het onderzoeken van de subsidies en de verkapte subsidies in kaart wil brengen zodat er een beter beeld ontstaat wat de werkelijke totaal bedragen aan subsidies zijn.

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig gevraagd om een economische visie. Die is er nu.

Wij zijn dan ook blij dat dit college de noodzakelijkheid van "een krachtiger economisch beleid dan in de Stadsvisie Vlaardingen was voorzien" inziet. Zoal u weet hebben wij indertijd als enige partij tegen deze stadsvisie gestemd en regelmatig op herijking en /of aanneming van deze visie door de huidige raad aangedrongen. Gezien uw ommezwaai ziet het er naar uit dat de herijking van de stadsvisie volgend jaar wel kan plaats vinden.

Voorzitter

Vlaardingen heeft een probleem met de doorstroming en woningen voor starters. In onze bijdrage aan de stelling van oktober in Groot Vlaardingen hebben wij opgemerkt:

"Een oplossing lijkt huizen te bouwen voor starters van zo'n 100.000 euro.

Het kan, dus in Vlaardingen kan het ook".

Zoals u weet zijn er een aantal bouwmaatschappijen die een concept voor woningen, die voor b.v. starters geschikt zijn, hebben ontwikkeld tegen een prijs die te financieren is voor de kopers. Wij vragen de wethouder dan ook deze concepten te bekijken en te komen met een notitie waarin staat aangegeven hoe een en ander in Vlaardingen kan worden gerealiseerd.

Voorzitter

Niet alleen menselijke starters hebben problemen.

Ook de vogels in Vlaardingen maken moeilijke tijden door. Huizen worden gesloopt en gerenoveerd.

De plekken om een nest te bouwen verdwijnen. Het lijkt ons een goed idee de natuur een handje te helpen in deze barre tijden. Hoe? Wij zullen hierover een motie indienen en de toelichting spreekt voor zich.

Voorzitter

Parkeren

Een eindeloos verhaal. Ieder jaar tekorten. Ieder jaar extra geld. Vorig jaar meer dan 100.000 euro. Ook nu lezen wij weer dat er geld bij moet. Hoeveel? Een groot vraagteken. De nieuwe automaten functioneerden niet goed. Dat geeft gederfde opbrengsten, niet duidelijk hoeveel! Of de leverancier aansprakelijk kan worden gesteld niet duidelijk.

Waarom zijn die tekorten bij het parkeren altijd schimmig, wat is er aan de hand?. Hoe wordt het nu opgelost? Graag eens echte antwoorden op deze vragen!

Ons inziens dient het hele parkeergebeuren op de schop te gaan en er moet een nieuw en goedwerkend plan komen. Niet alleen maar goed voor de Gemeente Vlaardingen, maar ook goed voor de gebruikers, bezoekers van de Winkels in stad en bezoekers van de bewoners. Ik heb al eens eerder aangegeven dat het van de gekke is, dat je visite op zaterdag onder het eten moet wegrennen om nog net voor zevenen de auto uit de parkeergarage te halen. Mensen van wie de rit naar huis drie uur bedraagt. Dat doe je niet zonder auto!

Voldoet een garage aan de wens van de gebruikers dan parkeren zij er ook.

De opbrengst en het effect gaan dan vanzelf omhoog!

Voorzitter

Stadsbelangen maakt zich zorgen over het hoge ziekteverzuim. Kunt u daar de oorzaken van aangeven?

Er zou bezuinigd worden op de loonsom voor het personeel. Volgens de toelichting worden de doelen grotendeels gehaald.Wij vinden de afname van fte's niet spectaculair. Wij vragen ons af waarom er weer een grote hoeveelheid extra geld moet komen om een paar boventallige personeelsleden te herplaatsen of af te laten vloeien. Vorig jaar zijn er al aardige bedragen vooruitgetrokken. Toen was de boventalligheid toch ook al bekend! Waarom is dat toen niet meegeteld?

Voorzitter

Een aantal jaren geleden was er sprake van de afschaffing van de hondenbelasting. Stadsbelangen heeft toen voor afschaffing gestemd. Het verschil tussen opbrengst en uitgaven was klein, het werk voor dat verschil was groot. Het doel: terugdringen van de hondenpoep wordt met deze belasting niet gehaald. Kortom, de heffing is overbodig en kost alleen maar geld. Wij geven u dan ook ter overweging deze heffing te beeindigen. De vrijgekomen menskracht kunt u benutten om overtreders van regels (b.v. niet opruimen hondenpoep van de eigen hond) in 2006 via een bestuurlijke boete te dwingen deze werkzaamheden zelf te verrichten.

Voorzitter

In uw begroting geeft u aan dat de wet "wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken" er aan zit te komen. De rioolrechten zijn, en zullen de komende jaren door jarenlang achterstallig onderhoud nog flink stijgen. Ook geeft u de mogelijkheid aan het waterplan bij de rioolheffing te betrekken. Wanneer u daarvoor kiest zullen de komende jaren de rioolheffingen spectaculair stijgen terwijl in deze begroting nog geen bedrag is opgenomen voor eventuele toekomstige investeringen. Of wilt u hier het woord kostendekkend ook gaan invoeren?

Voorzitter

Deze begroting geeft geen structurele verlaging van de kosten voor de Vlaardingse burgers, integendeel, de risico's zijn niet duidelijk of niet meegenomen, de organisatie krimpt niet voldoende en is nog lang niet op het doelmatigheid niveau dat het zou moeten hebben.

En de tarieven?

Zij blijven stijgen!