top banner

Terug naar ArchiefReactie Stadsbelangen Vlaardingen SBV op
perspectiefnota 2005


Voorzitter

Voor ons ligt de perspectiefnota 2005 met de fraaie titel "Werk in uitvoering!"

En deze titel riep toch wel vragen bij ons op. Wat wil men nu met "werk"?

Is de nostalgie naar het oude Vlaardingen zo groot dat men wat met "werk"wil gaan doen?

Wij hebben uiteraard ook gelezen (op blz. 5) dat u denkt meer arbeidsplaatsen naar Vlaardingen te kunnen halen. En wij dachten in onze onschuld: op basis waarvan verwachten zij dat dan? Wij konden het niet zo gauw in de nota ontdekken. Maar u weet het, soms vallen er wel eens stukjes van een puzzel in elkaar.

Er was nog zoiets als van "t'of naar t'oofd". Dat wordt nu opgeknapt.

Er komen historische schepen aan de kade te liggen.De niet zo goed drijvende exemplaren moeten worden opgeknapt. Daar hebben wij "werk"voor nodig.

Conclusie: de touwfabrieken worden weer naar Vlaardingen gehaald om "werk" (gepluisd touwwerk om naden en voegen tussen planken te breeuwen) te fabriceren.

Maar of dat veel arbeidsplaatsen zal opleveren geloven wij niet. Misschien kunt u uw verwachting meer arbeidsplaatsen naar Vlaardingen te halen eens toelichten.

Voorzitter

Dat er wat aan de economie moet worden gedaan in Vlaardingen is duidelijk.Te lang is er niets gedaan.

Dat wordt ook ondersteund door een vergelijking van Elsevier van de Nederlandse gemeenten. Alphen a/d Rijn heeft zeer goed staan. Schiedam scoort een goed, en Vlaardingen matig. De Rangorde: Alphen 76,Schiedam 158 en Vlaardingen 365.

Er is nog veel te verbeteren.

Bij iedere begrotingsbehandeling en perspectief nota de afgelopen jaren hebben wij aangedrongen op een economische visie.Een visie waarin ook de detailhandel zou voorkomen. Uw opmerking inzake een detailhandelsnota kan Stadsbelangen dan ook ondersteunen.

Voorzitter

De renovatie van de gebouwen op Emaus gaat meer geld kosten. Stadsbelangen heeft in andere zaken al eerder opgemerkt dat het vreemd is dat iedere keer veel hogere bedragen opduiken dan begroot. De verklaring dat het een monument is en ook zodanig moet worden opgeknapt vinden wij slecht.Wij wisten toch allang dat het een monument is.Dan hou je bij de planvorming toch rekening met de eisen. Steeds blijkt weer dat de voorbereiding van plannen en begroten natte vingerwerk is. Met enige onderliggende archief stukken is van te voren al te bepalen aan welke eisen de plannen moeten voldoen en wat het dan gaat kosten.Bij de behandeling van de jaarrekening heeft Stadsbelangen al drie voorbeelden genoemd (Westlandseweg /Schiedamsedijk, Westerhoofd en Pkd,totaal zo'n miljoen euro) .

Voorzitter

Een versnelling van de actualisatie van bestemmingsplannen vinden wij een goed idee. Wel vinden wij dat gebieden waar geen bestemmingsplan is ( ook in het centrum) voorrang genieten. De mensen die daar wonen moeten ook weten waar zij juridisch op terug kunnen vallen.

Voorzitter

Het museum naar een nieuwe locatie. Al enige jaren is daar sprake van. Maar de affaire sleept zich maar voort.Een slak zou de race nog winnen. Nog even en wij zijn zelf allemaal museumstukken. En waar moeten wij dan heen? Nu wordt het weer 2006 wanneer er een afweging gemaakt kan worden. Wat is nu eigenlijk het probleem? Het moet toch niet zo moeilijk zijn een aantal organisaties in een gebouw te huisvesten.?

Graag wat uitleg. Waar wringt de schoen nu eigenlijk?

Voorzitter

De subsidies herijken. Het is duidelijk dat de geschatte bedragen niet haalbaar zijn.Ook is het duidelijk dat een discussie wat nu eigenlijk de taak van de gemeente is hier ook wel gevoerd mag worden. De korting op de subsidie voor St Ouderenwerk inzake maaltijdprijzen is gezien de Vlaardingse situatie van vergrijzing niet realistisch. Wij beschouwen dit dan ook als het beroemde wisselgeld.Voor de goede orde, dat gaat toch niet door.

Waar wij ons aan ergeren (heel erg zelfs) is de veldloop voor ambtenaren onder de kop nieuw beleid sociale structuur ad 185.000 euro,waarvan dan 100.000 euro uit sponsorgelden moet komen. De geijkte oplossing sponsorgelden.Maar wat is de werkelijkheid, die gelden komen er niet, de gemeente Vlaardingen betaald het verschil.

Wat kan een ambtenaar uit Maastricht middels een veldloop eigenlijk bijdragen aan de sociale structuur in Vlaardingen? Niets toch!

Een maaltijd voor bejaarden kan dat wel!

T'is maar waar je, je prioriteiten legt!

Voorzitter

Stadsbelangen heeft bij iedere beschouwing opgemerkt dat een goede organisatie van de inkoop veel winst zou opleveren. Het is dan ook plezierig te merken dat er al enige vooruitgang is geboekt. Uiteraard zijn wij tevreden dat de doelbedragen verhoogd kunnen worden.Kunt u ons aangeven welk percentage van het gemiddelde inkoopbedrag van de laatste 5 jaar al is bereikt?

Voorzitter

In 2003 moest de organisatie een cultuuromslag maken en dat vergt tijd werd er gezegd.Onze stelling was dat de organisatie al 12 jaar de tijd had gehad zonder dat er verbetering was. Nu zien wij op blz. 5 van uw nota dat het uw inzet is "om een cultuurverandering in de organisatie te bewerkstelligen". Wat is er dan de afgelopen twee jaar gebeurd? Blijkbaar niets. Zal het na 14 jaar nog wel lukken? Het heeft al miljoenen gekost!

Kostendekkendheid en tariefsverhogingen zijn woorden die wij ook de afgelopen jaren regelmatig hebben zien terugkeren. Bij burgerzaken wordt alles duurder onder andere door kosten voor de automatisering. Maar is het niet zo dat automatisering juist geld moet opleveren? Dat er efficienter gewerkt kan worden, dus goedkoper. Wij investeren dus in apparatuur maar de baat komt er niet uit. Dus de tarieven moeten maar verhoogd worden.Wij vinden dit niet alleen een vreemde gang van zaken maar ook ,figuurlijk gezien, de goedkoopste oplossing.

Voorzitter

Ook in 2003 gaf Stadsbelangen aan dat geld verdient in de afvalverwerking en betaald door de Vlaardingse burger, aan alle burgers moest worden teruggegeven.De Vlaardingers hebben eigenlijk al die tijd teveel betaald.

In 2004 kwam u met het voorstel het extra dividend van AVR te gebruiken om de tarieven van de afvalstoffenheffing tot 2008 te matigen.

Nu stelt u voor de kwijtscheldingen in de afvalstoffenheffing op te nemen.Gevolg tariefverhoging na 2008. Zou het geen aardig idee zijn het gewone dividend van de AVR daarvoor te bestemmen?

Voorzitter

De Vlaardinger wil eens wat minder kwijt zijn aan zijn gemeentelijke heffingen. Bezuinigen heeft dus degelijk prioriteit.Een taken discussie misschien nog meer.Dan kan eens worden vastgesteld wat er buiten de wettelijk taken nu eigenlijk wel of niet gedaan moet worden.

Met als resultaat: lagere heffingen.

Voorzitter

Het schip van Vlaardingen lekt nog steeds en heeft nog vele kieren en naden die gedicht moeten worden .Het bedrag van de schade is in miljoenen uit te drukken .

In het begin van mijn verhaal had ik het over het nostalgische "werk".

Misschien is het toch niet zo'n gek idee weer een producent van "werk" naar Vlaardingen te halen.

Het schip van Vlaardingen moet zo snel mogelijk van zijn lekken,kieren en naden bevrijd worden.De gelden die vrijkomen kunnen dan naar de beurs van de Vlaardingse burgers terugvloeien.