top banner

Terug naar ArchiefReactie Stadsbelangen op voorjaarnota 2008


Voorzitter

Voor ons ligt de voorjaarsnota 2008 met de slogan: ambitieus, betrokken en sociaal;

De opgave voor de komende twee jaar.

De afgelopen jaren hebben wij al verschillende benamingen voor deze jaarlijkse sessie gehad.

Van perspectief nota met vergezichten naar bouwstenen. Vorig jaar weer een voorjaarsnota. Het lijkt wel of de ambitie afneemt. Ook dit jaar geen vlammende slogan. Maar een nota met veel PM posten:

-we willen wel wat maar we weten niet hoe en wat het gaat kosten.-

Veel lovende woorden voor uzelf. Hoe goed een en ander wel ging in het afgelopen de jaar en uiteraard de nieuwe doelstellingen voor het komende jaar.

Maar ging het nu allemaal wel zo goed?

Stadsbelangen vindt dat niet.

-Een slecht cultuuraanbod

-Te weinig koopwoningen

-hoog percentage mensen in de bijstand

-hoog aantal laag opgeleiden,

Om maar wat te noemen.

Wat gaan wij daar aan doen?

Blijven praten over het museum, geen daden!

Woonactie plan is er: een positief punt, nu nog een snelle uitvoering! Ere wie ere toekomt!

Doelstelling bijstand eind 2008 1700 personen, gemakkelijk te halen eind december 2007 waren het 1674 personen.

Dat is pas scoren!

In het verleden was de middenstand in Vlaardingen goed voor zo’n 10 tot 15 procent van de banen. Voornamelijk voor de lager opgeleiden. Door het beleid van de afgelopen jaren zijn, onder andere door het parkeerbeleid en het blijven praten over schimmige en inmiddels schimmelige plannen voor de binnenstad, veel banen verdwenen. De leegstand van bedrijfsruimte moet in 4 jaar 1,1 procent verminderen, waarlijk een groots streven. Het ondernemers klimaat, nu onder het gemiddelde, moet beter. De gemeentelijke dienstverlening, onder het gemiddelde, moet beter.

En wat doen zij in september, onderzoekje hier, onderzoekje daar en zij praten gewoon verder. Dat is veilig.Maar lost niets op.

Parkeerproblemen worden niet in de wijken opgelost en in de binnenstad is er na 30 jaar nog stééds geen goed parkeerbeleid. Met veel plezier wordt geconstateerd en getolereerd dat parkeergarages niet vol zijn en bij één garage een file staat waar de bus een kwartier moet wachten om op het Liesveld viaduct te kunnen komen. Verandering van verkeersstromen door echte financiële prikkels, bijvoorbeeld door de lege garages tijdelijk gratis te maken, wordt niet toegepast. Wel al 20 jaar geld er op toeleggen! Wat is goedkoper? Eén jaar gratis laten parkeren of 20 jaar minimaal 200.000 euro bijpassen? De Vlaardinger weet de oplossing wel, maar moet omdat er niets wordt opgelost uiteindelijk toch voor de kosten opdraaien. Geen nieuwe creatieve ideeën. Wel een voortborduren op het oude beleid en de zaak voor de burgers daardoor alleen maar ingewikkelder maken.

De laagopgeleiden

Ook daar gaat het niet zo goed als gesuggereerd. Vanaf 2005 t/m 2007 zijn er 1264 personen die voortijdig de school hebben verlaten. De inspanningen leverden 169 herplaatste leerlingen op. Per saldo 1095 personen die aan het hoge percentage laagopgeleiden worden toegevoegd en waarvoor geen of weinig banen zijn. Tel uit uw Winst!

Voorzitter

In het algemene gedeelte geeft uw college aan het budget met 20 procent te verhogen voor het verwijderen van afval, graffiti, onkruid en hondenpoep zodat daardoor de aanblik van de stad zal verbeteren. Dat zal misschien wel zo zijn maar het is geen gegeven. Het kan best zo zijn dat er niet efficiënt met het geld wordt omgegaan of er een verkeerd beleid wordt gevoerd waardoor het resultaat gelijk blijft. Bijvoorbeeld de extra investering voor de Berenklauw bestrijding. Dus misschien hetzelfde resultaat maar alleen duurder.

Ook vragen wij ons af waarom de burger (ook een slachtoffer van vandalisme en vernieling) niet in deze nota wordt vermeld. Alleen schade verhalen van gemeentelijke eigendommen klinkt goed, maar de burger moet binnen zoveel dagen op eigen kosten de graffiti verwijderen, ruiten vervangen etc. Zelfs als er geen schade is, moet de burger in het centrum al minimaal twee keer zoveel verzekeringspremie betalen. Gaat het college deze burgerslachtoffers helpen bij het claimen van hun schade?

Voorzitter

Alle verhalen over de promotie van stad zijn natuurlijk wel aardig hoor, maar voor promotie moet je natuurlijk wel iets positiefs hebben om te promoten. En dat is er op alle belangrijke gebieden te weinig. Dus voortvarend aan de gang met de vitalisering van de binnenstad met echte, niet schimmige, plannen, met de economie, met de woningbouw etc. Dan valt er wat de promoten.

Voorzitter

Archeologie

Dat u de kosten voor de archeologie wilt doorberekenen, doormiddel van het veroorzakers principe is niet vreemd. Toch vragen wij ons af wanneer een burger gaat verbouwen/aanbouwen en er een archeologisch onderzoek moet plaats vinden of deze stelling wel gehandhaafd kan blijven. De archeoloog kan bepalen hoever hij wil gaan, en wil altijd meer weten dan misschien wenselijk en mogelijk is. Hij bepaald dus de hoogte van de kosten. De kosten kunnen zo voor de gewone burger, die er geen verstand van heeft, buiten proportie oplopen. En blijft dan in zo’n geval ook een second opinion mogelijk?

Voorzitter

Er wordt alsmaar geroepen dat burgerparticipatie nodig is. Daar kan Stadsbelangen het mee eens zijn. Maar roepen is gemakkelijk en kost geen geld. Ook geef je dan geen besluitvorming uit handen. Stadsbelangen is van mening dat een, helder, niet ingewikkeld en goed gecommuniceerde inspraak nodig is. Dat daar in sommige gevallen ook besluitvorming uit handen wordt gegeven is voor Stadsbelangen geen probleem. Integendeel dat is juist een onderdeel van burgerparticipatie.

De communicatie laat nu nog veel te wensen over. Dat verbeteren lijkt ons niet alleen nodig maar een vereiste. Te vaak komt het voor dat de burgers heel andere ideeën hebben over de mate van inspraak dan de bestuurders. Gevolg: burgers die kwaad zijn; burgers die niet meer mee willen participeren omdat er toch niets uitkomt. Er zijn mensen, die al enige jaren meedenken en praten over de vitalisering van de binnenstad, en nu tegen ons zeggen dat ze niet meer mee doen. Er wordt alleen maar gepraat en niets gedaan, ze kunnen hun tijd wel beter gebruiken. Wederom een gemiste kans, wederom, omdat uit andere platforms soortgelijke geluiden komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van burgerparticipatie?

Wat gaat uw college hieraan doen?

Voorzitter

Stadsbelangen moet helaas constateren dat deze voorjaarsnota, gezien de problemen die Vlaardingen heeft, weinig tot geen oplossingen gaat bieden. Wij vinden het een visieloos en slechte voortzetting van bestaand beleid, dat ook al niet optimaal te noemen is.

In de Gemeente Vlaardingen wordt het bestuur:

Niet efficiënter,

niet goedkoper,

Wel duurder!

Wat krijgt de burger daarvoor?

Het parkeren wordt slechter, en hinderlijker, ook voor visite.

De vitalisering van de binnenstad loopt op niets uit.

De laagopgeleiden komen niet aan het werk.

En nog vele andere negatieve zaken.

Wat moet de burger aan het eind van het jaar doen?

Voor de zoveelste keer weer meer van de inhoud van zijn beurs aan dit bestuur overhandigen om het slechte beleid te betalen.