top banner

PROGRAMMA Periode 2014-2018Download hier het Programma 2014-2018 in PDF formaat

INLEIDING
Dit is het programma van StadsBelangen Vlaardingen (SBV) voor de bestuursperiode 2014-2018. Het is niet een verkiezingsprogramma waarin wij allerlei beloften doen om stemmen te winnen, om er vervolgens tijdens de raadsperiode niets mee te doen of er telkens inbreuk op te maken. Het is richtinggevend voor de gehele periode. Maar wij schromen niet om onze zienswijze aan te passen als het belang van Vlaardingen en/of Vlaardingers daarom vraagt.

Wij pretenderen ook niet dat dit programma compleet is. Dat alles er in staat wat er in Vlaardingen speelt. Laat staan dat wat er gaat spelen. Maar in dit programma vindt u wel zo helder en duidelijk onze uitgangspunten die wij hanteren.

SBV is een onafhankelijke politieke partij die in 1997 is opgericht met als doel de betrokkenheid van de inwoners van Vlaardingen bij het bestuur van hun gemeente te verbeteren. De democratie kan alleen dan goed functioneren indien de burgers van een stad het gevoel hebben daadwerkelijke invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Door een beter inzicht zal de burger zelf een afweging kunnen maken en een genomen besluit makkelijker kunnen accepteren. Bij de uitvoering van het beleid ontstaat hierdoor een breder draagvlak.

Onze algemene uitgangspunten zijn:

 • Verantwoordelijkheid: iedere burger moet de kans krijgen als verantwoordelijk mens in vrijheid te leven

 • Gerechtigheid: iedereen is gelijk, iedereen heeft gelijke rechten

 • Solidariteit: wij staan naast de zwakkeren in de samenleving.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
De grootstedelijke problemen op het gebied van drugs, criminaliteit etc., verplaatsen zich meer en meer naar de kleinere gemeenten. Hoewel cijfers zeggen dat de daadwerkelijke onveiligheid voor de burger afneemt, leeft bij Vlaardingers een zo sterk gevoel van onveiligheid, dat zij worden belemmerd in hun deelname aan het normale sociaal-maatschappelijke verkeer.

 • Terugdringen van onveiligheid door een efficiëntere manier van handhaven bij politie en lichtblauwe brigade. Bureaucratie wordt teruggedrongen, waardoor er meer agenten en toezichthouders op straat kunnen worden ingezet. Ook na 18.00 uur

 • Wegnemen van het gevoel van onveiligheid door helder en transparant te zijn over criminaliteitscijfers en door o.a. het inzetten van alternatieven zoals buurtpreventie

 • Voorkomen van problemen door cameratoezicht waardoor ook de opsporing van de daders wordt verbeterd en de slachtoffers beter in staat worden gesteld hun schade te verhalen;

 • Verlenen van meer ondersteuning aan de slachtoffers. Ter beschikking stellen van meer financiële middelen voor slachtofferhulp

 • Verplaatsen van (horeca)bedrijven die voor de woonomgeving directe of indirecte overlast veroorzaken

VERKEER EN VERVOER
Het beleid dient te zijn afgestemd op goede en veilige verkeersstromen in Vlaardingen. Wegen moeten worden verbeterd. Minder vrachtverkeer door de stad. Daar waar vaak een groot verkeersaanbod aanwezig is dient bereikbaarheid en leefbaarheid te worden gewaarborgd. Dit leidt tot instandhouding van een goed leefklimaat.

 • Wegwerken tekort aan parkeerruimte in het centrum en in de wijken o.a. door voldoende en betaalbare parkeerplekken te realiseren

 • Terugbrengen van de eindtijd voor betaald parkeren naar 19.00 uur

  Niet toelaten van (extra) vrachtverkeer op de bestaande wegen (in het bijzonder Marathonweg en Burgemeester Pruissingel) naar bedrijventerreinen

 • Aanpassen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aan de omstandigheden;
 • Verbeteren van de fietsroutes

 • Bewerkstelligen van een goede bereikbaarheid tussen de wijken onderling en binnen de wijk, zowel met de fiets, het openbaar vervoer en de auto

 • Openbare vervoersvoorzieningen dienen te worden gehandhaafd en waar wenselijk en noodzakelijk te worden uitgebreid

 • Milieuvriendelijk vervoer wordt gestimuleerd

 • Tramplus wordt via het centrum doorgetrokken naar station Vlaardingen-West.

 • De binnenstad moet goed bereikbaar blijven, dus geen afsluitingen van wegen. Bestaande afsluitingen en reconstructies (o.a. Westhavenplaats/-kade) moeten opnieuw worden bezien
 • Reconstructie van het Liesveldviaduct moet worden bekeken. Verplaatsing van de bushalte van het viaduct naar de Westhavenplaats en het omleiden van de bussen via de Korte Hoogstraat moet worden onderzocht

WERK
Wij vinden dat iedereen moet willen en kunnen werken. Ieder naar zijn mogelijkheden en talenten. Werk betekent dat je meedoet in de maatschappij. Maar als het door omstandigheden niet mogelijk is om (volledig) te werken dan moet de gemeente steunen. Financieel maar ook sociaal

 • Mensen zonder werk worden begeleid naar een vaste baan. Is er door (economische) reden niet voldoende vacatureaanbod dan zullen we werkgelegenheidsprojecten starten. We denken aan ondersteuning aan sportverenigingen en scholen. Reintegratiearbeid mag geen traditioneel werk in de weg staan of verdringen

 • Mensen met een beperking helpen wij op weg naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Voor degenen met een te grote belemmering moet er een plek zijn in de sociale werkvoorzieningen en/of speciale werkprojecten

 • Voor mensen die niet kunnen werken zorgt de gemeente voor basisvoorzieningen om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. Dat doen we door uitkeringen te geven maar ook voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs toegankelijk te maken. Wij ondersteunen voedsel- en kledingbanken en andere van dat soort initiatieven

 • Bijstandsfraude wordt niet geaccepteerd. Er wordt actief opgespoord, onterecht verkregen uitkeringen teruggevorderd en aangifte gedaan voor verdere strafrechtelijke vervolging

ECONOMIE
Een goed economisch economische visie is noodzakelijk om een aantrekkelijke en leefbare stad te bouwen. Het ligt voor de hand om tijdig naar de signalen uit het bedrijfsleven te luisteren en daar wat mee te doen.

 • Snelle uitvoering van de plannen voor de versterking van de winkelgebieden in het centrum

 • Volgen van de ontwikkelingen rondom alle winkelgebieden buiten het centrum en daar waar nodig snel actie ondernemen

 • Opknappen van alle industriegebieden op korte termijn. De revitalisering van de bedrijfsterreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand (ook uitbreiding) moeten zo snel mogelijk starten

 • De gemeente Vlaardingen en de IKV werken op tal van terreinen, zoals economische ontwikkeling, wijk- en gebiedsontwikkeling, mobiliteit, ‘city marketing’ en sociaal maatschappelijke vraagstukken

 • Het industriegebied rondom de Koningin Wilhelminahaven moet zo worden ontwikkeld dat de bestaande bedrijven en een eventuele woningbouw elkaar niet in de weg zitten of verdringen

 • Dienstverlening aan ondernemers moet nog meer worden verbeterd

 • Een structurele oplossing voor de parkeeroverlast van vrachtwagens op alle bedrijfsterreinen in Vlaardingen

 • Een optimale bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor van ieder bedrijfsterrein in Vlaardingen

 • De gemeente Vlaardingen geeft binnen de regelgeving bij haar aanbestedingen op transparante en controleerbare wijze de voorkeur aan (lokale) leveranciers die op sociaal maatschappelijk vlak een duurzame structurele bijdrage leveren aan de gemeente Vlaardingen

 • Volledige vrijgave van de koopzondagen. Ondernemers moeten zelf een afweging kunnen maken over openstelling. Consument en ondernemers moeten zelf kunnen bepalen waar en hoe zij elkaar vinden

 • Stadsbelangen was geen voorstander van het ondernemersfonds via de OZB-heffing. Nu toch een bijdrage geïnd gaat worden moet bekeken worden of de opbrengsten kunnen worden aangewend voor het goedkoper of gratis maken van parkeren in de binnenstad

WONEN EN BOUWEN
Er moeten voldoende geschikte woningen zijn in Vlaardingen. Goede inspraak voorkomt veel problemen zorgt er voor dat plannen snel worden uitgevoerd. Het is voor de rechtszekerheid van het grootste belang dat de actualisering van bestemmingsplannen snel plaats vindt. De bouwplannen moeten snel in gang gezet. Kleine plannen zouden snel gerealiseerd moeten worden.

 • Snelle uitvoering resterende bebouwing Buizengat
 • Snelle herstructurering van de daarvoor in aanmerking komende wijken

 • Actualisering bestemmingsplannen

 • In kantoren en pakhuizen die hiervoor geschikt zijn woningen (voor starters) realiseren;

 • Snelle uitvoering van plannen voor openliggende terreinen en leegstaande gebouwen in de stad

 • Woningen voor ouderen dienen versneld te worden gebouwd, de doorstroming zal dan ook snel verbeteren.

 • De gemeente stimuleert het bouwen van nieuwe woningen en het verbeteren van bestaande huizen. We willen ook meer energieneutrale woningen. Er moeten voldoende sociale huurwoningen zijn

 • Het traditionele Vlaardingse karakter van de stad moet behouden blijven

ONDERWIJS
Iedereen moet goed en voldoende onderwijs kunnen volgen, toegesneden op de capaciteiten en mogelijkheden. Een goede opleiding is de basis voor deelname aan de maatschappij. Basis- en voortgezet onderwijs zullen goed moeten worden verspreid. Kwaliteit van onderwijs staat altijd voorop. Extra aandacht is nodig voor groepen die dreigen achterop te geraken.

 • Aandacht voor mensen met een onderwijsachterstand. Voor jongeren die hun diploma niet hebben gehaald en voor volwassenen die taalonderwijs of een opleiding in het middelbaar of voortgezet onderwijs willen volgen moet voldoende aanbod bestaan

 • Goede afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt door de gemeente

 • Voorkomen van schooluitval door extra ondersteuning en het bieden van meer onderwijsmogelijkheden

 • MBO en HBO instellingen naar Vlaardingen halen

 • De gemeente bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Als een school structureel onder de maat presteert kan dit in het uiterste geval leiden tot het sluiten van de school.

 • De peuterspeelzaal speelt een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen. Vooral bij het voorkomen van taalachterstand.

 • Extra onderwijs tijdens of na schooltijd kan net het zetje zijn dat kinderen nodig hebben om op goed te presteren. Het basis- en voortgezet onderwijs moet dit samen met maatschappelijke partners mogelijk maken.

GROEN EN MILIEU
Milieu en leefbaarheid binnen Vlaardingen dienen optimaal te zijn en waar nodig te worden verbeterd. Meer functioneel en recreatief groen in de wijken dient te worden bevorderd. Ook een beter onderhoud van dit groen is een prioriteit. Zwerfvuil, autowrakken, graffiti en wildplakken moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. Het principe 'de vervuiler betaald' wordt gehuldigd. De initiatieven ter verbetering van het milieu in Vlaardingen dienen te worden ondersteund. Ook dienen er regelmatig controles op de naleving van vergunningen te worden gehouden. De milieutaken en -zaken dienen door de gemeente Vlaardingen correct te worden uitgevoerd.

 • Een effectief en doelmatig groenbeleid waarbij besparingen op de uitgaven - met behoud van de kwaliteit - mogelijk zijn

 • Een snelle uitvoering van het plan om de Broekpolder een betere natuur- en recreatiefunctie te geven

 • Actieve voorlichting en informatie naar bedrijfsleven en burgers

 • Handhaving van de milieuregels is belangrijk

 • Kosten voor het schoonmaken en opruimen van zwerfvuil, autowrakken, graffiti en wildplakken verhalen op de vervuiler

 • Handhaving van de regels voor het verwijderen van uitwerpselen van honden en paarden door eigenaren en/of ruiters

 • Bewonersacties voor een groenere en schonere buurt worden ondersteund. Er moet meer stadslandbouw in Vlaardingen komen

VOLKSGEZONDHEID, ZORG EN WELZIJN
Er worden via het rijk steeds meer taken overgedragen aan de provincies en de gemeenten. De daarbij behorende financiële middelen blijven echter achter Dit betekent dat de gemeente met minder geld zelf meer moet doen (of laten) om het welzijn op een acceptabel niveau te houden. De bezuinigingen in de (gezondheid)zorg en op het welzijnsgebied te worden bereikt door een efficiëntere werkwijze en een betere samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn. De gemeente Vlaardingen dient de samenwerking tussen de verschillende instanties/organisaties te bevorderen, ondersteunen en te stimuleren. Door adequate subsidieverlening moet de gemeente blijvend invloed hebben op de uitvoering van de dienstverlening door deze instellingen en organisaties. Tegenprestaties moeten duidelijk zijn en naar behoren te worden uitgevoerd. Mensen die dreigen buiten de boot te vallen of dat al zijn moeten een op maat gesneden oplossing worden geboden.

 • Evenwichtig vestigingsbeleid van eerstelijns gezondheidsvoorzieningen zoals huisartsen

 • Voor eenvoudige handelingen, zoals vaccinatie, trombosedienst etc., moeten in de Vlaardingse wijken ruimten beschikbaar zijn en blijven

 • Een goed preventiebeleid voor de verslavingsproblematiek is noodzakelijk. De polikliniek van Bouman GGZ moet in Vlaardingen blijven

 • Voorkomen dat mensen in een isolement raken. Voorzieningen zoals de Groene Luiken en het dagopvangcentrum van de Pameijer moeten gehandhaafd blijven

 • Bevorderen dat ouderen hun ervaring doorgeven aan jongeren

 • Het instellen van een zorgloket in alle wijken

 • Mensen die hun best doen, maar toch in de problemen komen, moeten kunnen rekenen op de steun van de gemeente

 • Mensen die zorg nodig hebben, moeten een sterk professioneel en mantelzorgnetwerk in hun buurt hebben om op terug te vallen. De gemeente helpt hierbij

OUDEREN
Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Bij woningbouw wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften voor ouderen. Specifieke huisvestingsvormen voor ouderen worden ondersteund. Kwaliteit van zorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door samenwerking tussen betrokken hulpverlenende instanties en de financiers van de hulpverlening.
Kwaliteit wordt echter in de eerste plaats bepaald door de ouderen zelf.

 • De Gemeente Vlaardingen dient alles in het werk te stellen om de achterstanden bij de huisvesting van ouderen, die op hulp zijn aangewezen, te laten verdwijnen

 • Betere coördinatie van de taken van de instellingen van de gezondheidszorg en maatschappelijk werk om doublures tegen te gaan

 • Opvang van de negatieve gevolgen voor ouderen door het wijzigen van de AWBZ

 • De gemeente pleegt regelmatig overleg met de ouderenorganisaties

JONGEREN
De jeugd heeft de toekomst. Vlaardingen moet daarom iets te bieden hebben voor jongeren. De stad moet een veilige en sociale plek zijn om op te groeien. Bestaande accommodaties (zoals van sportverenigingen, maar ook schoolgebouwen) moeten (beter) benut worden. Zaken die beslist worden over jongeren, moeten worden overlegd met de jongeren. Jeugdzorg is onderhevig aan grote veranderingen. De gemeenten worden met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen en hun omgeving als het gaat om opvoeden en opgroeien. De belangen van de kinderen en jongeren staan hierbij voorop.

 • Bestaande accommodaties in de wijken moeten ingezet worden als ontmoeting -en recreatie ruimten voor jongeren

 • Tegengaan van doublures en het langs elkaar heen werken in de hulpverlening aan jongeren

 • Voor jongeren moeten in hun eigen wijk voldoende plekken hebben voor sport en ontspanning. Bestaande voorzieningen moeten daar voor beter gebruikt worden

 • Hardnekkige jongerenoverlast wordt consequent en streng aangepakt

 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert cursussen en activiteiten voor ouders maar ook voor medeopvoeders (zoals scholen en sportverenigingen)

CULTUUR
Een gevarieerd cultuuraanbod dient behouden te blijven en te worden gestimuleerd. Met het Vlaardings culturele erfgoed zal zorgvuldig moeten worden omgegaan. Kunsteducatie van groot pedagogisch belang. Een goede bibliotheekvoorziening is voor het onderwijs en de recreatie van groot belang. Culturele organisaties en accommodaties dienen open te staan voor iedereen en ook voor andere maatschappelijke belangen

 • Extra aandacht voor kunsteducatie in het basisonderwijs

 • Op een verantwoorde wijze omgaan met ons cultureel erfgoed

 • Cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd

 • Bevordering van een intensiever gebruik van de culturele accommodaties, niet alleen in het weekend maar ook door de week. Accommodaties opengesteld voor andere activiteiten in de buurt. Scholen moeten meer gebruik kunnen maken van de beschikbare accommodaties

 • Versterken van de sociale maatschappelijke rol van cultuurorganisaties dient te worden ondersteund

 • Culturele organisaties krijgen alleen nog financiële steun als ze samenwerken. Met elkaar, met scholen, met wijkverenigingen en andere maatschappelijke organisaties

SPORT EN RECREATIE
Sport en recreatie zijn belangrijk voor jong en oud. Iedereen moet dan ook de mogelijkheid hebben tegen een aanvaardbaar bedrag te kunnen sporten. Door het kleiner wordend aanbod van vrijwilligers wordt het voor de clubs dringender om samen te werken. Sportverenigingen en – accommodaties dienen een groter maatschappelijk belang dan sec voor sportbeoefening, zij zijn de sociale verbanden c.q. de plek van ontmoeting in buurten en wijken. De veiligheid van de bezoekers – maar zeer zeker van de jeugd - van het sportcomplex dient te worden gewaarborgd, zo ook de route naar de accommodatie.

 • Bevordering van een intensiever gebruik van de sportaccommodaties, niet alleen in het weekend maar ook door de week. Accommodaties opengesteld voor andere activiteiten in de buurt. Scholen moeten meer gebruik kunnen maken van de beschikbare accommodaties

 • Versterken van de sociale maatschappelijke rol van (sport)verenigingen dient te worden ondersteund

 • Sportverenigingen krijgen alleen nog financiële steun als ze samenwerken. Met elkaar, met scholen, met wijkverenigingen en andere maatschappelijke
  organisaties

 • Kinderen moeten sporten. Bewegingsonderwijs op scholen wordt gestimuleerd. Sporten bij sportverenigingen moet goedkoper worden

PERSONEEL, ORGANISATIE EN FINANCIEN
Door betere en duidelijker opdrachten van het politiek bestuur kan de ambtelijke organisatie efficiënter werken Het heeft dan ook geen zin dat er op elke vraag uit de politiek of van een ambtelijke organisatie een dikke nota wordt geproduceerd. Dat kost veel geld en het effect van een dergelijke nota is vaak nihil. Wij zien voordelen in regionale samenwerking. Maar vrezen dat door het vormen van een regionaal bestuur en openbaar lichaam daadkracht verloren zal gaan.

Financieel beleid dient zich te kenmerken door soberheid en soliditeit. Dit betekent dat het gemeentebestuur efficiënt met het geld moet omgaan. De huidige oplossing voor tekorten op de gemeentebegroting door de tarieven voor de burger te verhogen, is niet langer toelaatbaar.

 • Verlaging van de lasten voor de burger

 • Afschaffen van belastingen die meer kosten dan ze opbrengen en tevens hun doel niet bereiken

 • IJveren voor een doelmatig en goedkoper inkoopbeleid

 • Beter en actueler inzicht in de financiële en rechtmatige werkelijkheid door het verbeteren van het begrotingsproces

 • Terugdringen van het aantal (omvangrijke) nota’s en onderzoeken voor elk wissewasje

 • Meer aandacht voor de bestaande plannen en de snelle uitvoering daarvan

 • Een kleinere en efficiëntere organisatie

 • Een intensieve gemeentelijke samenwerking verdient op basis van vrijwilligheid de voorkeur boven niet democratisch samengestelde regio’s of verplicht gestelde gemeentelijke herindeling

VOORLICHTING EN PARTICIPATIE
De burgers hebben baat bij een goede en feitelijk juiste gemeentelijke voorlichting. Op vragen die er zijn dient snel een antwoord te volgen. Bij de schriftelijke communicatie dient men zich meer te richten op de burger. Openbaarheid van besluitvorming is een groot goed. Vroegtijdig bewoners informeren is essentieel. Bewoners weten wat goed is voor hun buurt. Het is niet meer van deze tijd dat de overheid alleen bepaald wat er moet gebeuren.

 • Goede voorlichting en informatie aan de burgers zijn van groot belang bij de totstandkoming van besluiten

 • Een beter en duidelijker communicatiebeleid zonder misverstanden. En gaat er eens iets fout dan ruiterlijk toegeven dat het fout was

 • De besluitvorming dient zo dicht mogelijk bij de burger plaats te vinden, op die terreinen die hem/haar het meest raken

 • In buurten wordt geëxperimenteerd met bestuursparticipatie waarbij buurtbewoners kunnen bepalen hoe de buurt wordt ingericht en op welke manier beschikbare middelen worden ingezet